શ્રી રામકૃપા ઉ.બુ.આશ્રમશાળા,ગરબાડા,દાહોદ
 

Shri Ramkrupa U.B.Aashram Shala | Calender

શાળાનું સમયપત્રક

  સમય
ઉનાળા 7.30 થી 11.05
રિસેસ 9.45 થી 10.00
ઉનાળાના સમય દરમ્યાન વિદ્યાર્થીઓએ સવારે 7.15 સુધી શાળામાં હાજર રહેવું.
શિયાળા 10.30 થી 5.05
રિસેસ 2.00 થી 2.30
શિયાળા સમય દરમ્યાન વિદ્યાર્થીઓએ સવારે 10.15 સુધી શાળામાં હાજર રહેવું.

વેકેશનની માહિતી

  તારીખ ધોરણ
ઉનાળા 10-5-2010 થી 13-6-2010 8 થી 10
શાળા ઉઘડવા 14-6-2010
દિવાળી વેકેશન 15-10-2009 થી 4-11-2009


   
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.ramkrupaubagarbada.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 2,469