શ્રી રામકૃપા ઉ.બુ.આશ્રમશાળા,ગરબાડા,દાહોદ
 

Shri Ramkrupa U.B.Aashram Shala | Contact Us

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ : શ્રી રામકૃપા ઉતર બુનિયાદી આશ્રમશાળા
શાળાનું સરનામું : મું.પો.તા. ગરબાડા, જિ. દાહોદ
શહેર : ગરબાડા
રાજય : ગુજરાત
પિન કોડ : 389155
ટ્રસ્ટનું નામ : પંચમહાલ જિલ્લા ગ્રામ્ય વિકાસ પરિષદ, ગરબાડા
એસ.એસ.સી. ઈન્ડેક્ષ નં. : 75.153
આચાર્યનો ફોન નં. : (02673)248740
મોબાઈલ : 9925859985સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :
   
 

   
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.ramkrupaubagarbada.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 18,515