શ્રી રામકૃપા ઉ.બુ.આશ્રમશાળા,ગરબાડા,દાહોદ
 

સ્ટાફની માહિતી

શ્રી નાગજીભાઈ વસનાભાઈ ગોહિલ

Designation:આચાર્યશ્રી 
Mobile:9925859985 

શ્રી રસિકલાલ મોરારભાઈ પરમાર

Designation:મદદનિશ શિક્ષક 
Mobile:9624232553 

શ્રીમતી લીલાબેન નવસુભાઈ પટેલ

Designation:મદદનિશ શિક્ષકા 
Mobile:9429349288 

શ્રી બાબુભાઈ સેનાભાઈ નળવાયા

Designation:ફિલ્ડ આસિ. 
Mobile:9726465958 

શ્રી વાધજીભાઈ અભેસિંહ પરમાર

Designation:કલાર્ક 
Mobile:9537999581 

શ્રી જસવંતસિહ દેવીસિંહ બામણ

Designation:પટાવાળા 
Mobile:9825819317 

શ્રી રમાકાંત બાંકેલાલ યાદવ

Designation:કમાઢી 
Mobile:9428364824 

શ્રી ભારતસિહ નાનાભાઈ પરમાર

Designation:રસોડા મદદનીશ 
Mobile:9726444787 

શ્રી કનુભાઈ દેવાભાઈ બામણ

Designation:રસોયા 
Mobile:9712548433 

શ્રી પ્રતાપસિહ કુકાભાઈ નળવાયા

Designation:રસોડા નોકર 
Mobile:9727840338 

   
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | સુવિધાઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.ramkrupaubagarbada.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 2,467